Genealogie van Ritscke Harckes (oa Freerkstra)

Genealogie van Ritscke Harckes (oa Freerkstra)
Generatie I
I.  Ritscke Harckes
 geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1523, 
 ovl. (minstens 59 jaar oud) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] na 1582, 
 tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1547 
 met Aefcke Popckes, dr. van Wobbe Tjalles en Impck Oedses, 
 geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] in 1525, 
 ovl. (minstens 57 jaar oud) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] na 1582. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Harcke Ritsckes,  
   geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1565, volgt IIa
  2.  Aeske Ritskes, volgt IIb
Generatie II
IIa.  Harcke Ritsckes, zn. van Ritscke Harckes (I) en Aefcke Popckes, 
 geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1565, 
 ovl. (minstens 70 jaar oud) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] na 1635, 
 tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 22 jaar oud) (1) circa 1595 
 met Stijntje Freercks
 geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1573, 
 ovl. (minstens 62 jaar oud) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] na 1635. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Ritscke Harckes,  
   geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1608, volgt IIIa
  2.  Freerck Harckes,  
   geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1618, volgt IIIb
  Harcke Ritsckes
 tr. (minstens 53 jaar oud) (2) na 1618 
 met Jitske Minses
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
IIb.  Aeske Ritskes, zn. van Ritscke Harckes (I) en Aefcke Popckes, 
 relatie 
 met Aaltje Jans
 Uit deze relatie 3 zonen: 
  1.  Ritske Aesges,  
   geb. in 1580,  
   ovl. (minstens 52 jaar oud) na 1632. 
  2.  Jan Aesges
  3.  Minnert Aesges,  
   geb. in 1597,  
   ovl. (minstens 70 jaar oud) na 1667,  
   relatie  
   met Antje Lieuwes. Uit deze relatie geen kinderen. 
Generatie III
IIIa.  Ritscke Harckes, zn. van Harcke Ritsckes (IIa) en Stijntje Freercks, 
 geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1608, 
 ovl. (minstens 39 jaar oud) na 1647, 
 tr. (resp. hoogstens 20 en hoogstens 28 jaar oud) voor 1628 
 met Tetsje Wobbes, dr. van Wobbe Tsjalles en Impck Oedses, 
 geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1600, 
 ovl. (minstens 47 jaar oud) na 1647. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Harcke Ritsckes, volgt IVa
  2.  Stijntje Ritsckes,  
   relatie  
   met Wupcke Eelkens. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Aaltje Ritsckes,  
   relatie  
   met Jelle Sybrens. Uit deze relatie geen kinderen. 
IIIb.  Freerck Harckes Ritsckes, zn. van Harcke Ritsckes (IIa) en Stijntje Freercks, 
 geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1618, 
 ovl. (minstens 55 jaar oud) te Rottevalle [fr] tussen 1673 en 1675, 
 begr. te Zwartveen Bij Opeinde [fr], 
 tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) (1) circa 1645 
 met Jenke ?
 geb. te Opeinde [fr] circa 1620, 
 ovl. (hoogstens 30 jaar oud) te Opeinde [fr] voor 1650. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Freerck Harckes Ritsckes
 kerk.huw. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 37 jaar oud) (2) te Oudega [fr] op 4 mei 1665 
 met Teabke Tsjallings, dr. van Tsjallingh Tsjeardts en Bauck Joostes, 
 geb. te Opeinde [fr] circa 1628, 
 ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te De Pein [fr] in 1681, 
 (Teabke kerk.huw. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 28 jaar oud) (1) (NH) te Oudega [fr] in 1645 met Tjallingh Hendricks.), 
 (Teabke tr. (resp. minstens 47 en minstens 70 jaar oud) (3) na 1675 met Hinne Sjoerdts.). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hinke Freercks
  2.  Baukjen Freercks,  
   kerk.huw. te Opeinde [fr] op 23 dec 1683  
   met Sierd Tammes, zn. van Tamme Thysses en Hiltsje Sierds. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Harcke Freercks
  4.  Tjallingh Freerks,  
   geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1655, volgt IVb
Generatie IV
IVa.  Harcke Ritsckes, zn. van Ritscke Harckes (IIIa) en Tetsje Wobbes, 
 relatie 
 met Nn Nn
 Uit deze relatie één zoon: 
  1.  Ritscke Harkckes,  
   geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1650, volgt Va
IVb.  Tjallingh Freerks, zn. van Freerck Harckes Ritsckes (IIIb) en Teabke Tsjallings, 
 geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1655, 
 ged. op 18 mrt 1683, 
 ovl. te Witveen [fr], 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) (NH) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 18 mrt 1683 
 met Bauck Hylkes, dr. van Hylcke Hayes en Joucke Rinses, 
 geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1659, 
 ovl. te Zwartveen Bij Opeinde [fr]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Freerk Tjallings,  
   geb. te Oostmeer circa 1695, volgt Vb
  2.  Jencke Tsjallings,  
   relatie  
   met Idse Ottes. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Haye Tsjallings,  
   relatie  
   met Acke ?. Uit deze relatie geen kinderen. 
Generatie V
Va.  Ritscke Harkckes, zn. van Harcke Ritsckes (IVa) en Nn Nn, 
 geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1650, 
 ovl. (hoogstens 34 jaar oud) voor 1684, 
 tr. (ongeveer 20 jaar oud) circa 1670 
 met Hiltsje Warners
 (Hiltsje kerk.huw. (2) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 10 feb 1684 met Wate Botes.), 
 (Hiltsje kerk.huw. (3) te Eestrum [fr] op 24 nov 1695 met Jelle Zijbrens.). 
 Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Wick Ritsckes
  2.  Warner Ritsckes,  
   ged. NH te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 16 jan 1676, volgt VIa
  3.  Petrus Ritsckes
  4.  Rienk Ritsckes
  5.  Willem Ritsckes
Vb.  Freerk Tjallings, zn. van Tjallingh Freerks (IVb) en Bauck Hylkes, 
 geb. te Oostmeer circa 1695, 
 ged. op 16 sep 1731, 
 ovl. (hoogstens 54 jaar oud) te Siegerswoude [fr] voor 1749, 
 tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1715 
 met Sjoukjen Tjeerds
 geb. circa 1690, 
 ovl. (hoogstens 27 jaar oud) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] voor 1717. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Freerk Tjallings
 tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 19 jaar oud) (2) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] in 1717 
 met Geertje Sjoerds, dr. van Sjoerd Pytters en Eelckjen Hendriks, 
 geb. circa 1698, 
 ged. op 27 mrt 1698, 
 ovl. (hoogstens 71 jaar oud) voor 1769, 
 (Geertje tr. (resp. ongeveer 19 en minstens 19 jaar oud) (2) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] in 1717 met Pieter Heeres, zn. van Heere Hendriks en Sijtske Pieters.). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Baukjen Freerijks,  
   NH. 
  2.  Tjalling Freerks,  
   geb. te Ureterp [fr] op 1 aug 1720, volgt VIb
  3.  Baukje Freerks,  
   NH, volgt VIc
  4.  Sjoerd Freerks,  
   NH, volgt VId
  5.  Pieter Freerks,  
   NH, volgt VIe
  6.  Hylke Freerks,  
   geb. te Siegerswoude [fr], volgt VIf
  7.  Hendrik Freerks,  
   NH. 
  8.  Eelkje Freerks,  
   geb. te Siegerswoude [fr] op 30 jul 1735,  
   ged. NH te Siegerswoude [fr] op 21 aug 1735,  
   ovl. (89 jaar oud) te Opsterland [fr] op 6 apr 1825,  
   kerk.huw. (resp. 24 en ongeveer 29 jaar oud) (NH) te Ureterp [fr] in mrt 1760  
   met Harke Reids de Vries, zn. van Reid Harckes,  
   geb. te Siegerswoude [fr] circa 1731,  
   ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Siegerswoude [fr] op 21 feb 1814. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
Generatie VI
VIa.  Warner Ritsckes, zn. van Ritscke Harkckes (Va) en Hiltsje Warners, 
 ged. NH te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 16 jan 1676, 
 ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op 3 okt 1763, 
 tr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 5 nov 1693 
 met Hiltje Jans, dr. van Jan Rienks en Styntje Tsjebbes, 
 geb. in 1672, 
 ged. op 10 okt 1675, 
 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) in 1722. 
 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 
  1.  Stijntje Warners,  
   NH,  
   relatie  
   met Oeds Hendriks. Uit deze relatie 6 kinderen. 
  2.  Ritske Warners,  
   NH. 
  3.  Ritske Warners,  
   NH. 
  4.  Ritske Warners,  
   NH, volgt VIIa
  5.  Jan Warners
  6.  Jan Warners,  
   NH. 
  7.  Jan Warners,  
   NH. 
  8.  Harke Warners,  
   ged. NH te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 6 jan 1709,  
   ovl. (minstens 53 jaar oud) na 1763. 
  9.  Rienk Warners,  
   geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 8 jan 1710, volgt VIIb
  10.  Johannes Warners,  
   NH. 
  11.  Johannes Warners,  
   NH, volgt VIIc
  12.  Petrus Warners,  
   NH. 
  13.  Petrus Warners,  
   ged. NH te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 13 dec 1716, volgt VIId
  14.  Hiltje Warners,  
   NH. 
  15.  Jan Warners,  
   NH. 
  Warner Ritsckes
 kerk.huw. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 41 jaar oud) (2) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 17 jan 1723 
 met Jitske Minzes, dr. van Minze Roels en Trijntje Willems, 
 geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] circa 1682, 
 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) in 1755, 
 (Jitske kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 16 jaar oud) (1) op 5 jun 1701 met Wybren Cleases, zn. van Klaes Wybrens en Baukjen Wybes.). 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Jan Warners
  2.  Douwe Warners
  3.  Willem Warners,  
   kerk.huw. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 2 okt 1757  
   met Aafke Hemkes. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jitske Minzes, dr. van Minze Roels en Trijntje Willems, 
 tr. (1) 
 met Wybren Cleases, zn. van Klaes Wybrens en Baukjen Wybes, 
 geb. in 1685, 
 ovl. (hoogstens 38 jaar oud) voor 1723. 
 Uit dit huwelijk één dochter: 
  1.  Grietje Wybrens,  
   geb. in 1711,  
   ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] in 1757,  
   tr.  
   met Rienk Warners, zn. van Warner Ritsckes (VIa) en Hiltje Jans (zie VIIb). Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder. 
VIb.  Tjalling Freerks, zn. van Freerk Tjallings (Vb) en Geertje Sjoerds, 
 geb. te Ureterp [fr] op 1 aug 1720, 
 ged. NH te Ureterp [fr] op 1 aug 1720, 
 ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] circa 1787, 
 kerk.huw. (resp. 23 en 30 jaar oud) (NH) te Langezwaag [fr] op 17 mei 1744 
 met Boukjen Fookes, dr. van Foocke Eyles en Baukje Hidsers, 
 geb. te Kortezwaag [fr] op 28 mei 1713, 
 DG, 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] circa 1792. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Freerk Tjallings Landmeter,  
   geb. te Kortezwaag [fr] circa 1746, volgt VIIe
  2.  Trijntje Tjallings,  
   geb. circa 1747,  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] op 22 jun 1818,  
   kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] op 23 mei 1773  
   met Jochem Fokes Eringa,  
   ovl. op 1 aug 1818. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Fokke Tjallings Freerkstra,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] circa 1748, volgt VIIf
  4.  Grietje Tjallings Freerkstra,  
   geb. te Kortezwaag [fr] circa 1758,  
   ovl. (minstens 58 jaar oud) na 1816,  
   tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] op 27 feb 1780  
   met Jan Sytzes Harckes, zn. van Sytse Harckes en Antje Jans,  
   ged. DG te Lippenhuizen [fr] op 8 feb 1755,  
   ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] op 1 okt 1816. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VIc.  Baukje Freerks, dr. van Freerk Tjallings (Vb) en Geertje Sjoerds, 
 NH, 
 relatie 
 met Albert Jans
 Uit deze relatie één dochter: 
  1.  Aaltje Alberts Bouma,  
   geb. te Siegerswoude [fr] op 1 jan 1756,  
   ovl. (92 jaar oud) te Siegerswoude [fr] op 26 jan 1848,  
   kerk.huw. (resp. 44 en 25 jaar oud) (NH) te Siegerswoude [fr] op 18 mei 1800  
   met Tsjalling Pieters Ras, zn. van Pieter Freerks (VIe) en Feijke Joostes,  
   geb. te Frieschepalen [fr] op 7 sep 1774,  
   ged. te Siegerswoude [fr] op 21 mei 1775,  
   ovl. (74 jaar oud) te Siegerswoude [fr] op 9 aug 1849. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VId.  Sjoerd Freerks, zn. van Freerk Tjallings (Vb) en Geertje Sjoerds, 
 NH, 
 tr. te Drachten [fr] op 21 mei 1758 
 met Atje Pieters
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Frederik Sjoerds,  
   ged. te Bakkeveen [fr] op 23 mrt 1761,  
   ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 24 jul 1763. 
  2.  Frederik Sjoerds
  3.  Freerk Sjoerds van der Veer,  
   ged. te Bakkeveen [fr] op 3 mrt 1765, volgt VIIg
  4.  Wimke Sjoerds van der Veer,  
   tr. te Duurswoude [fr] op 17 aug 1794  
   met Reinder Luitsen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VIe.  Pieter Freerks, zn. van Freerk Tjallings (Vb) en Geertje Sjoerds, 
 NH, 
 kerk.huw. (NH) te Bakkeveen [fr] in 1764 
 met Feijke Joostes
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Freerk Pieters Ras,  
   geb. te Frieschepalen [fr] op 27 apr 1772, volgt VIIh
  2.  Tsjalling Pieters Ras,  
   geb. te Frieschepalen [fr] op 7 sep 1774,  
   ged. te Siegerswoude [fr] op 21 mei 1775,  
   ovl. (74 jaar oud) te Siegerswoude [fr] op 9 aug 1849,  
   tr.  
   met Aaltje Alberts Bouma, dr. van Albert Jans en Baukje Freerks (VIc). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VIf.  Hylke Freerks, zn. van Freerk Tjallings (Vb) en Geertje Sjoerds, 
 geb. te Siegerswoude [fr], 
 ged. te Siegerswoude [fr] op 15 dec 1729, 
 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Siegerswoude [fr] op 17 sep 1799, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) (NH) te Ureterp [fr] op 18 mei 1755 
 met Antje Sweitses, dr. van Sweitse Lenses en Teatske Reinders, 
 geb. te Noorderdrachten [fr] circa 1729, 
 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Siegerswoude [fr] op 12 sep 1804. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Zweitse Hylkes,  
   geb. te Ureterp [fr] op 5 apr 1755,  
   ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor apr 1758. 
  2.  Zweitse Hylkes Hylkema,  
   geb. te Ureterp [fr] op 15 apr 1758, volgt VIIi
  3.  Frederijk Hylkes,  
   geb. te Ureterp [fr] op 8 mei 1761,  
   ovl. (hoogstens 4 jaar oud) te Ureterp [fr] voor 10 jun 1765. 
  4.  Freerk Hylkes Hylkema,  
   ged. te Ureterp [fr] op 10 jun 1765,  
   ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Siegerswoude [fr] op 1 jun 1853. 
Generatie VII
VIIa.  Ritske Warners, zn. van Warner Ritsckes (VIa) en Hiltje Jans, 
 NH, 
 kerk.huw. (Tetje ongeveer 40 jaar oud) (1) (NH) te Rottevalle [fr] op 17 jun 1737 
 met Tetje Klases, dr. van Klaas Luitsens en Sjoerdtje Willems, 
 geb. in 1697, 
 ovl. (ongeveer 53 jaar oud) in 1750, 
 (Tetje tr. (hoogstens 40 jaar oud) (1) voor 1737 met Ate Hanses.). 
 Uit dit huwelijk één zoon: 
  1.  Warner Ritsckes de Boer,  
   geb. te Rottevalle [fr] in 1739,  
   ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Rottevalle [fr] in 1813,  
   tr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) te Rottevalle [fr] op 8 mei 1763  
   met Grietje Oedses. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (ongeveer 60 jaar oud) (2) te Rottevalle [fr] op 17 mrt 1799  
   met Aafke Rommerts. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Ritske Warners
 tr. (2) te Rottevalle [fr] op 24 jun 1753 
 met Antje Dircks
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VIIb.  Rienk Warners, zn. van Warner Ritsckes (VIa) en Hiltje Jans, 
 geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 8 jan 1710, 
 ged. NH te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 14 feb 1710, 
 ovl. (77 jaar oud) te Witveen [fr] op 9 mei 1787, 
 tr. (resp. 20 en ongeveer 19 jaar oud) (1) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 3 apr 1730 
 met Grietje Wybrens, dr. van Wybren Cleases en Jitske Minzes (zie VIa). 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
  1.  Hiltje Rienks,  
   kerk.huw. te Rottevalle [fr] op 25 mei 1755  
   met Roel Haeres. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jitske Rienks,  
   tr. te Rottevalle [fr] op 31 dec 1758  
   met Beerent Hermanus. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Styntsje Rienks,  
   kerk.huw. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 1 nov 1761  
   met Tobias Pyter v.d. Meer, zn. van Pyter Tobias en Antsje Clases. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Wybren Rienks Witteveen,  
   ged. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 18 okt 1739, volgt VIIIa
  5.  Warner Rienks,  
   relatie  
   met Anna Teyes Jans. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.  Tetsje Rienks
  7.  Jan Rienks Witteveen,  
   geb. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 7 mrt 1751,  
   ovl. (75 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] op 22 jan 1827,  
   kerk.huw. (21 jaar oud) te Opeinde [fr] op 24 jan 1773  
   met Jitske Minzes, dr. van Minze Wybrens en Trijntje Martens. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Rienk Warners
 tr. (resp. 49 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 8 apr 1759 
 met Geeske Jans Bok, dr. van Jan Jans Bok en Tetsje Heinzes, 
 ged. te Drogeham [fr] op 24 sep 1730, 
 ovl. (minstens 56 jaar oud) te Witveen [fr] na 1787. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Johannes Rienks van Warners,  
   ged. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 13 sep 1761, volgt VIIIb
  2.  Heinze Rienks van Warners,  
   ged. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 2 sep 1764, volgt VIIIc
  3.  Barteld Rienks de Boer,  
   ged. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 17 jul 1768, volgt VIIId
VIIc.  Johannes Warners, zn. van Warner Ritsckes (VIa) en Hiltje Jans, 
 NH, 
 tr. te Rottevalle [fr] op 26 nov 1741 
 met Altje Rinses
 Uit dit huwelijk één zoon: 
  1.  Rinze Johannes
VIId.  Petrus Warners, zn. van Warner Ritsckes (VIa) en Hiltje Jans, 
 ged. NH te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 13 dec 1716, 
 ovl. (ongeveer 46 jaar oud) in 1763, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) (NH) te Oostermeente op 23 jun 1743 
 met Fopkjen Liebbes, dr. van Liebe Wilts en Sietske Roelofs, 
 geb. in 1723, 
 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) in 1773. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Hiltsje Petrus,  
   geb. in 1744,  
   ovl. (ongeveer 57 jaar oud) in 1801,  
   kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud) (1) te Oudega [fr] op 29 apr 1769  
   met Andries Tjeerds,  
   ovl. in 1785. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   kerk.huw. (ongeveer 41 jaar oud) (2) (NH) te Nijega [fr] op 24 jul 1785  
   met Gauke Geeuwkes. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Liebe Petrus Bouma,  
   geb. in 1745,  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 20 apr 1816,  
   kerk.huw. (ongeveer 44 jaar oud) (1) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 13 dec 1789  
   met Sytske Durks. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   relatie(2)  
   met Minke Sygers, dr. van Syger Tjerks en Aukjen Foppes. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Warner Petrus de Boer,  
   geb. in 1747,  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 13 feb 1820,  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 53 en ongeveer 62 jaar oud) (1) (DG) te Witveen [fr] op 15 jun 1800  
   met Jiskjen Jans,  
   geb. in 1738,  
   ovl. (ongeveer 85 jaar oud) in 1823. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   relatie(2)  
   met Minke Teyes. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Wilt Petrus de Vries,  
   geb. circa 1749,  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 28 nov 1812,  
   tr. (ongeveer 45 jaar oud) (1) te Rottevalle [fr] op 18 mei 1794  
   met Sjoukjen Hinnes. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (ongeveer 60 jaar oud) (2) te Rottevalle [fr] op 11 jun 1809  
   met Grietje Pieters. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Sietske Petrus,  
   kerk.huw. (NH) te Rottevalle [fr] op 17 okt 1773  
   met Bouwe Gaukes. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jeltsje Petrus de Boer,  
   geb. in 1757,  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 3 jul 1834,  
   tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 23 mrt 1777  
   met Ate Sygers Zijlstra, zn. van Syger Tjerks en Aukjen Foppes,  
   geb. in 1752,  
   ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 26 mrt 1832. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Tetsje Petrus,  
   geb. in 1761,  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) in 1826,  
   relatie  
   met Geeuke Liebes de Vries, zn. van Liebe Willems Sipkens en Jitske Geukes,  
   geb. in 1755,  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) in 1826. Uit deze relatie geen kinderen. 
  8.  Janke Petrus Bouma,  
   geb. in 1765,  
   ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 5 apr 1839,  
   tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 35 jaar oud) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 29 mrt 1789  
   met Willem Libbes Sypkens, zn. van Liebe Willems Sipkens en Jitske Geukes,  
   geb. in 1754,  
   ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 3 jul 1813. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VIIe.  Freerk Tjallings Landmeter, zn. van Tjalling Freerks (VIb) en Boukjen Fookes, 
 geb. te Kortezwaag [fr] circa 1746, 
 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Kortezwaag [fr] op 23 jun 1809, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) (NH) te Kortezwaag [fr] op 19 jul 1774 
 met Trijntje Jans, dr. van Jan Fooke Eyles en Wytse Sikkens, 
 geb. te Kortezwaag [fr] circa 1750, 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Kortezwaag [fr] op 16 apr 1815. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Fokke Freerks,  
   geb. op 27 mrt 1780, volgt VIIIe
  2.  Tjalling Freerks,  
   geb. te Kortezwaag [fr] in 1784, volgt VIIIf
  3.  Wytske Freerks,  
   geb. te Kortezwaag [fr] op 15 mei 1785,  
   ovl. (76 jaar oud) te Kortezwaag [fr] op 22 jan 1862,  
   tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Langezwaag [fr] op 14 jan 1812  
   met Jacob Feddes van den Bosch, zn. van Fedde van den Bosch en Maaike Jacobs,  
   geb. te Kortezwaag [fr] op 6 nov 1787,  
   ovl. (75 jaar oud) te Kortezwaag [fr] op 31 jul 1863. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
VIIf.  Fokke Tjallings Freerkstra, zn. van Tjalling Freerks (VIb) en Boukjen Fookes, 
 geb. te Lippenhuizen [fr] circa 1748, 
 DG, 
 ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] op 28 jun 1831, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 26 jaar oud) (NH) te Lippenhuizen [fr] op 27 feb 1780 
 met Ebeltje Sytses Haresma, dr. van Sytse Harckes en Antje Jans, 
 geb. te Lippenhuizen [fr] circa 1754, 
 DG, 
 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] op 28 jun 1832. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Tjalling Fokkes,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] op 8 jan 1782, volgt VIIIg
  2.  Antje Fokkes,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] in 1784,  
   ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Berlicum [nb] op 21 jun 1850,  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 36 jaar oud) (DG) te Gorredijk [fr] op 23 apr 1809  
   met Heere Ritskes van der Vliet, zn. van Ritske Heeres en Trijntje Klazes,  
   geb. te Gorredijk [fr] in 1773,  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Ritsumazijl [fr] op 13 dec 1838. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.  Jan Fokkes,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] in aug 1789,  
   begr. in 1814. 
  4.  Sytze Fokkes,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] op 8 mrt 1792, volgt VIIIh
  5.  Boukje Fokkes,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] op 4 jun 1798,  
   ovl. (68 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] op 3 apr 1867,  
   tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) te Opsterland [fr] op 14 mrt 1822  
   met Binne Lubberts Eppinga, zn. van Lubbert Jans en Hiltje Binnes,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] op 15 aug 1791,  
   ged. NH te Lippenhuizen [fr] op 21 aug 1791,  
   ovl. (75 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] op 19 mrt 1867. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VIIg.  Freerk Sjoerds van der Veer, zn. van Sjoerd Freerks (VId) en Atje Pieters, 
 ged. te Bakkeveen [fr] op 3 mrt 1765, 
 ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 16 nov 1822, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en 27 jaar oud) te Duurswoude [fr] op 16 dec 1798 
 met Hiltje Linzes, dr. van Linze Annes en Aukje Sygers, 
 geb. te Bakkeveen [fr] op 1 aug 1771, 
 ovl. (89 jaar oud) te Bakkeveen [fr] op 24 jul 1861. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Sjoerd Freerks,  
   geb. te Bakkeveen [fr] op 14 sep 1799,  
   ovl. (82 jaar oud) te Opsterland [fr] op 18 jun 1882,  
   tr. (resp. 28 en ongeveer 29 jaar oud) te Opsterland [fr] op 3 apr 1828  
   met Aaltje Pieters Hoving, dr. van Pieter Jan Everts Hoving,  
   geb. circa 1799,  
   ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 6 jun 1856. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Linze Freerks,  
   geb. te Bakkeveen [fr] op 1 jun 1801,  
   ged. op 5 sep 1801,  
   ovl. (70 jaar oud) te Opsterland [fr] op 10 jun 1871,  
   tr. (resp. 30 en ongeveer 28 jaar oud) te Opsterland [fr] op 26 jan 1832  
   met Trijntje Willems de Vries,  
   geb. circa 1804,  
   ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Opsterland [fr] op 25 jan 1885. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Aaltje
  4.  Aukje,  
   geb. te Bakkeveen [fr] op 22 mrt 1807,  
   ged. te Bakkeveen [fr] op 3 mei 1807,  
   ovl. (68 jaar oud) te Opsterland [fr] op 31 mrt 1875. 
  5.  Wimke
VIIh.  Freerk Pieters Ras, zn. van Pieter Freerks (VIe) en Feijke Joostes, 
 geb. te Frieschepalen [fr] op 27 apr 1772, 
 ged. te Siegerswoude [fr] op 24 jan 1773, 
 ovl. (65 jaar oud) te Siegerswoude [fr] op 21 okt 1837, 
 tr. (resp. 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Siegerswoude [fr] op 30 mrt 1800 
 met Roeltje Jans, dr. van Jan ? en Jantje ?, 
 geb. te Zevenhuizen [gr] circa 1772, 
 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Siegerswoude [fr] op 1 dec 1847. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Seijke Freerks,  
   geb. te Siegerswoude [fr] op 2 jan 1801,  
   ovl. (80 jaar oud) te Weerdingermarke [dr] op 22 aug 1881,  
   tr. (resp. 31 en ongeveer 40 jaar oud) (1) te Marum [gr] op 22 nov 1832  
   met Albert Douwes, zn. van Douwe Jacobs en Antje Jans,  
   geb. te Hallum [fr] circa 1792,  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Marum [gr] op 22 okt 1857. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   relatie(2)  
   met Nn Nn. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Jan Freerks,  
   geb. te Siegerswoude [fr] op 7 okt 1802, volgt VIIIi
  3.  Pieter Freerks,  
   geb. te Siegerswoude [fr] op 10 aug 1805,  
   ovl. (29 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 21 sep 1834. 
  4.  Tjalling Freerks,  
   geb. te Siegerswoude [fr] op 10 okt 1809, volgt VIIIj
  5.  Durk Freerks,  
   geb. te Siegerswoude [fr] op 20 okt 1813,  
   ovl. (31 jaar oud) te Siegerswoude [fr] op 29 mei 1845. 
  6.  Jantje Freerks,  
   geb. te Siegerswoude [fr] op 27 apr 1817,  
   ovl. (61 jaar oud) te Rauwerderhem [fr] op 20 apr 1879,  
   tr. (resp. 21 en ongeveer 34 jaar oud) te Opsterland [fr] op 9 jun 1838  
   met Taeke Jeltes Kloosterman, zn. van Jelte Lolles Kloosterman en Elisabeth Douma,  
   geb. te Bergum [fr] circa 1804,  
   ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Suameer [fr] op 2 jan 1863. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VIIi.  Zweitse Hylkes Hylkema, zn. van Hylke Freerks (VIf) en Antje Sweitses, 
 geb. te Ureterp [fr] op 15 apr 1758, 
 ged. NG te Ureterp [fr] op 11 mei 1758, 
 ovl. (66 jaar oud) te Ureterp [fr] op 26 sep 1824, 
 kerk.huw. (resp. 25 en ongeveer 20 jaar oud) (NH) te Ureterp [fr] op 25 mei 1783 
 met Lamke Tjallings, dr. van Tjalling Meinderts Minkema en Geeske Gosses de Boer, 
 ged. te Ureterp [fr] op 12 mei 1763, 
 ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Ureterp [fr] op 16 jun 1802. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Antje Sweitses,  
   geb. te Siegerswoude [fr] op 5 sep 1784,  
   ged. NG te Siegerswoude [fr] op 23 apr 1786,  
   ovl. (hoogstens 7 jaar oud) te Ureterp [fr] voor okt 1791. 
  2.  Geeske Sweitses,  
   geb. te Ferwerd [fr] op 13 mrt 1786,  
   ged. NG te Siegerswoude [fr] op 23 apr 1786,  
   ovl. (58 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 28 aug 1844,  
   kerk.huw. (resp. 19 en ongeveer 26 jaar oud) (NH) te Rottevalle [fr] op 19 jan 1806  
   met Taeke Geerts Smeding, zn. van Geert Hendriks Smeding en Antje Sytzes,  
   geb. in 1780,  
   ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Drachten [fr] op 6 mei 1836. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  3.  Hylke Sweitses,  
   geb. te Ureterp [fr] op 11 mrt 1788, volgt VIIIk
  4.  Antje Sweitses,  
   geb. te Ureterp [fr] op 9 jan 1790,  
   ged. NG te Ureterp [fr] op 24 mei 1790,  
   ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 10 okt 1791. 
  5.  Antje Zweitses,  
   geb. te Ureterp [fr] op 10 okt 1791,  
   ged. NG te Ureterp [fr] op 26 dec 1791,  
   ovl. (57 jaar oud) te Opsterland [fr] op 15 jul 1849,  
   tr. (resp. 21 en 31 jaar oud) te Ureterp [fr] op 5 apr 1813  
   met Hendrik Jans de Vegt, zn. van Jan Hendriks en Lysbeth Alberts,  
   geb. te Ureterp [fr] op 3 mei 1781,  
   ged. te Ureterp [fr] op 17 jun 1781,  
   ovl. (71 jaar oud) te Siegerswoude [fr] op 20 sep 1852. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Grietje Sweitses,  
   geb. te Ureterp [fr] op 2 nov 1792,  
   ged. NG te Ureterp [fr] op 10 feb 1793,  
   ovl. (43 jaar oud) te Ureterp [fr] op 31 mrt 1836,  
   otr. te Ureterp [fr] op 21 apr 1811,  
   tr. (resp. 18 en 24 jaar oud) te Ureterp [fr] op 10 mei 1811  
   met Tjerk Johannes de Jong, zn. van Johannes Jacobus de Vries en Tjerkjen Fokkes de Jong,  
   geb. te Ureterp [fr] op 13 mrt 1787,  
   ged. te Ureterp [fr] op 22 apr 1787,  
   ovl. (82 jaar oud) te Drachten [fr] op 27 dec 1869. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  7.  Aaltje Sweitses,  
   geb. te Ureterp [fr] op 23 mei 1796,  
   ged. NH te Ureterp [fr] op 12 jun 1796,  
   ovl. (58 jaar oud) te De Wilp [gr] op 5 sep 1854,  
   tr. (resp. 23 en 32 jaar oud) (1) te Opsterland [fr] op 8 jul 1819  
   met Klaas Jurjens van der Wal, zn. van Jurjen Klases van der Wal en Antje Fokkes,  
   geb. te Ureterp [fr] op 14 dec 1786,  
   ovl. (40 jaar oud) te Siegerswoude [fr] op 22 feb 1827. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (35 jaar oud) (2) te Marum [gr] op 4 aug 1831  
   met Jan Harms Sterkeboer, zn. van Harm Jannes Sterkeboer en Antje Jans Zwarak. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Goitske Sweitses,  
   geb. te Ureterp [fr] op 11 jun 1799,  
   ged. te Ureterp [fr] op 9 jul 1799,  
   ovl. (82 jaar oud) te Ureterp [fr] op 14 feb 1882,  
   tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Opsterland [fr] op 12 feb 1824  
   met Fokke Heeres Heersma, zn. van Heere Johannes Heersma en Goitske Fokkes Aardema,  
   geb. te Ureterp [fr] op 5 jun 1802,  
   DG,  
   ovl. (76 jaar oud) te Opsterland [fr] op 7 mrt 1879. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Trijntje Sweitses,  
   geb. te Siegerswoude [fr] op 13 aug 1801,  
   ged. NH te Siegerswoude [fr] op 1 mei 1803,  
   ovl. (76 jaar oud) te Huizum [fr] op 14 mei 1878,  
   tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) (1) te Leeuwarden [fr] op 4 mrt 1824  
   met Koenraad Jogchems Oosterveld, zn. van Jochem Johannes Oosterveld en Geertruid Koenraads Wagenveld,  
   geb. te Huizum [fr] op 15 okt 1805,  
   ged. te Huizum [fr] op 3 nov 1805,  
   ovl. (23 jaar oud) te Huizum [fr] op 22 jul 1829. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. 28 en 38 jaar oud) (2) te Leeuwarderadeel [fr] op 19 jun 1830  
   met Hendrik Sierks Rooda, zn. van Sierk Sakes Rooda en Antje Hendriks Rooda,  
   geb. te Goutum [fr] op 20 aug 1791,  
   ged. te Goutum [fr] op 4 sep 1791,  
   ovl. (48 jaar oud) te Huizum [fr] op 25 apr 1840,  
   begr. te Goutum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. 40 en 58 jaar oud) (3) te Leeuwarderadeel [fr] op 17 feb 1842  
   met Paulus Andreas Hoekema, zn. van Andreas Paulus Hoekema en Trijntje Jochums Admiraal,  
   geb. te Goutum [fr] op 7 okt 1783,  
   ged. NH te Goutum [fr] op 2 nov 1783,  
   ovl. (76 jaar oud) te Huizum [fr] op 13 sep 1860,  
   (Paulus Andreas kerk.huw. (resp. 22 en 23 jaar oud) (1) te Goutum [fr] op 11 mei 1806 met Rinske Martens Bearda.),  
   (Paulus Andreas tr. (resp. 49 en ongeveer 22 jaar oud) (2) te Leeuwarderadeel [fr] op 1 aug 1833 met Tjitske Gerbens Hoekstra.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Generatie VIII
VIIIa.  Wybren Rienks Witteveen, zn. van Rienk Warners (VIIb) en Grietje Wybrens, 
 ged. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 18 okt 1739, 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 14 jan 1819, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) in 1764 
 met Trijntje Sierts
 geb. circa 1739, 
 ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 5 feb 1827. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  Grietje Wybrens
VIIIb.  Johannes Rienks van Warners, zn. van Rienk Warners (VIIb) en Geeske Jans Bok, 
 ged. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 13 sep 1761, 
 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 21 jul 1835, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) (NH) te Rottevalle [fr] op 31 okt 1784 
 met Pietje Brands Veenstra, dr. van Brand Feitzes en Teetske Lieppes, 
 geb. te Rottevalle [fr] in 1763, 
 ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] in 1848. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Geeske, volgt IXa
  2.  Hillebrand, volgt IXb
VIIIc.  Heinze Rienks van Warners, zn. van Rienk Warners (VIIb) en Geeske Jans Bok, 
 ged. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 2 sep 1764, 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 18 sep 1840, 
 kerk.huw. (ongeveer 29 jaar oud) (1) te Drogeham [fr] op 25 mei 1794 
 met Tytsje Johannes
 Uit dit huwelijk één dochter: 
  1.  Tytsje,  
   geb. in 1794,  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) in 1865. 
  Heinze Rienks van Warners
 kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 24 jaar oud) (2) (NH) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 30 mrt 1800 
 met Froukje Tymens van der Bij
 geb. in 1776, 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Harkema [fr] op 6 okt 1858. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Rienk Heinzes, volgt IXc
  2.  Trijntje Heinzes,  
   geb. in 1804,  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1880,  
   tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 13 mei 1826  
   met Hendrik Roels Zijlstra. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Geeske,  
   geb. in 1806,  
   ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 26 nov 1812. 
  4.  Tijmen Heinzes,  
   geb. in 1812, volgt IXd
  5.  Johannes Heinze,  
   geb. in 1814,  
   ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 26 nov 1893. 
VIIId.  Barteld Rienks de Boer, zn. van Rienk Warners (VIIb) en Geeske Jans Bok, 
 ged. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 17 jul 1768, 
 ovl. (ongeveer 96 jaar oud) te Rottevalle [fr] op 6 jan 1865, 
 tr. (resp. ongeveer 26 en 24 jaar oud) te Rottevalle [fr] op 3 aug 1794 
 met Baukje Jans Systzema, dr. van Jan Geeuwkes Siestzema en Sjoerdtje Willems, 
 geb. te Rottevalle [fr] op 9 okt 1769, 
 ovl. (70 jaar oud) te Rottevalle [fr] op 12 mei 1840. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Sjoerdtje Barelds,  
   geb. te Rottevalle [fr] op 9 nov 1795,  
   ged. op 29 nov 1795,  
   ovl. (90 jaar oud) te Lutjegast [gr] op 13 dec 1885,  
   tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Drachten [fr] op 9 mei 1818  
   met Teye Wietzes Brandsma, zn. van Wietse Teyes Brandsma en Grietje Lammerts,  
   geb. te Oudega [fr] op 28 aug 1793,  
   ged. op 22 sep 1793,  
   ovl. (65 jaar oud) te Lutjegast [gr] op 18 jan 1859. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Rienk Barelds,  
   geb. te Rottevalle [fr] op 8 nov 1796, volgt IXe
  3.  Geeske Barelds,  
   geb. in 1799,  
   ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 23 mrt 1885,  
   tr. (ongeveer 30 jaar oud) op 11 mei 1829  
   met Frederik Jans Hulshof, zn. van Jan Rinderts Hulshof en Lysbeth Binnes van de Ley. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Barelds, volgt IXf
  5.  Hiltje Barelds,  
   geb. in 1807,  
   ovl. (ongeveer 67 jaar oud) in 1874,  
   tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) (1) circa 1830  
   met Anne Martens Faber, zn. van Marten Annes Faber en Geeske Lykeles,  
   geb. in 1805,  
   ovl. (ongeveer 34 jaar oud) in 1839. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. minstens 32 en minstens 28 jaar oud) (2) na 1839  
   met Jacob Durks van der Molen,  
   geb. in 1811,  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1888. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Geeuke Barelds, volgt IXg
VIIIe.  Fokke Freerks Landmeter, zn. van Freerk Tjallings Landmeter (VIIe) en Trijntje Jans, 
 geb. op 27 mrt 1780, 
 DG, 
 ovl. (73 jaar oud) te Gorredijk [fr] op 3 jul 1853, 
 begr. te Lippenhuizen [fr], 
 kerk.huw. (resp. 26 en ongeveer 28 jaar oud) (DG) te Gorredijk [fr] op 31 aug 1806 
 met Aaltje Ynses Nijenhuis
 geb. in 1778, 
 DG, 
 ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Opsterland [fr] op 27 aug 1842. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan Fokkes,  
   geb. te Terwispel [fr] op 29 aug 1807,  
   ovl. (76 jaar oud) te Gorredijk [fr] op 23 aug 1884,  
   begr. te Lippenhuizen [fr]. 
  2.  Inse (Ynze Fokkes),  
   geb. te Terwispel [fr] in 1809, volgt IXh
  3.  Freerk Fokkes,  
   geb. te Terwispel [fr] in 1811, volgt IXi
  4.  Hiltje Fokkes,  
   geb. te Gorredijk [fr] op 5 dec 1813,  
   ovl. (hoogstens 39 jaar oud) voor 3 jul 1853. 
  5.  Tjalling Fokkes,  
   geb. te Gorredijk [fr] op 9 nov 1814,  
   ovl. (2 maanden oud) op 26 jan 1815. 
  6.  Trijntje Fokkes,  
   relatie  
   met Gozen van Terwisga,  
   ovl. voor 3 jul 1853. Uit deze relatie geen kinderen. 
VIIIf.  Tjalling Freerks Landmeter, zn. van Freerk Tjallings Landmeter (VIIe) en Trijntje Jans, 
 geb. te Kortezwaag [fr] in 1784, 
 ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Appelscha [fr] op 14 mrt 1842, 
 tr. (resp. ongeveer 28 en 25 jaar oud) te Langezwaag [fr] op 9 okt 1812 
 met Jeltjen Jans van der Sluis, dr. van Jan Wytzes van der Sluis en Hylkjen Sytzes, 
 geb. te Haulerwijk [fr] op 14 mei 1787, 
 ovl. (37 jaar oud) te Kortezwaag [fr] op 25 sep 1824. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Trijntje Tjallings,  
   geb. te Langezwaag [fr] op 7 aug 1813,  
   ovl. (ongeveer 51 jaar oud) circa 1865,  
   relatie  
   met Lammert Tjipkes van der Meer. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Jan Tjallings,  
   geb. te Langezwaag [fr] op 5 mei 1815,  
   ovl. (72 jaar oud) te Ooststellingwerf [fr] op 7 jan 1888,  
   tr. (resp. 31 en ongeveer 28 jaar oud) te Ooststellingwerf [fr] op 6 mei 1846  
   met Bontje Berends Jonker, dr. van Berend Tjalkes Jonker en Sipke Herres Krol,  
   geb. in 1818,  
   ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Ooststellingwerf [fr] op 9 apr 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hylkjen Tjallings,  
   geb. te Opsterland [fr] op 25 jun 1817,  
   ovl. (72 jaar oud) te Ooststellingwerf [fr] op 6 dec 1889,  
   tr. (resp. 34 en ongeveer 44 jaar oud) te Ooststellingwerf [fr] op 8 okt 1851  
   met Tjibbe Systzes Jongsma, zn. van Sytzes Jongsma en Trijntje ?,  
   geb. in 1807,  
   ovl. (hoogstens 71 jaar oud) te Ooststellingwerf [fr] voor 22 dec 1878. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Wytske,  
   geb. te Ooststellingwerf [fr] op 6 aug 1819,  
   ovl. (84 jaar oud) te Ooststellingwerf [fr] op 18 okt 1903,  
   tr. (37 jaar oud) te Ooststellingwerf [fr] op 18 mrt 1857  
   met Hindrik Otten Vrij,  
   ovl. voor 18 okt 1903. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Freerk Tjallings,  
   geb. te Opsterland [fr] op 13 okt 1820,  
   ovl. (1 jaar oud) te Opsterland [fr] op 3 jul 1822. 
  6.  Tjaltje Tjallings,  
   geb. te Opsterland [fr] op 19 jul 1822,  
   ovl. (61 jaar oud) te Ooststellingwerf [fr] op 22 jan 1884,  
   tr. (33 jaar oud) te Ooststellingwerf [fr] op 11 mei 1856  
   met Folkert Sanders van der Duin. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Jeltje Tjallings,  
   geb. te Opsterland [fr] op 25 sep 1824,  
   ovl. (25 dagen oud) te Opsterland [fr] op 20 okt 1824. 
VIIIg.  Tjalling Fokkes Freerkstra, zn. van Fokke Tjallings Freerkstra (VIIf) en Ebeltje Sytses Haresma, 
 geb. te Lippenhuizen [fr] op 8 jan 1782, 
 DG, 
 ovl. (83 jaar oud) te Gorredijk [fr] op 11 mei 1865, 
 kerk.huw. (resp. 18 en 21 jaar oud) (1) (DG) te Gorredijk [fr] op 18 mei 1800 
 met Romkjen Zaakes Rinsma, dr. van Sake Ymes Rinsma en Gielke Oebeles, 
 geb. te Ureterp [fr] op 8 jan 1779, 
 ged. DG te Ritsumazijl [fr], 
 ovl. (52 jaar oud) te Opsterland [fr] op 10 feb 1831, 
 begr. te Ritsumazijl [fr]. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Ibeltje Tjallings,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] op 20 feb 1803,  
   ovl. (60 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] op 7 okt 1863,  
   tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (1) te Opsterland [fr] op 24 mrt 1825  
   met Jan Sytzes van Linde, zn. van Sietze Jans en Klaaske Pieters,  
   geb. te Opsterland [fr] op 30 dec 1798,  
   ovl. (27 jaar oud) te Hemrik [fr] op 1 okt 1826. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Opsterland [fr] op 1 nov 1827  
   met Haye Jelkes Haisma, zn. van Jelke Haijes Haisma en IJmkjen Roels,  
   geb. in 1801,  
   ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op 14 okt 1882. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  2.  Geelke Tjallings,  
   geb. circa 1807,  
   ovl. (ongeveer 15 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] op 23 jul 1822. 
  3.  Trijntje Tjallings,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] op 1 okt 1811,  
   ovl. (80 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] op 2 feb 1892,  
   begr. te Lippenhuizen [fr],  
   tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Opsterland [fr] op 3 dec 1835  
   met Haye Hendriks de Boer, zn. van Hendrik Roelofs de Boer en Geertje Haijes,  
   geb. te Wijnjeterp [fr] op 10 aug 1810,  
   ovl. (73 jaar oud) te Opsterland [fr] op 26 jun 1884,  
   begr. te Lippenhuizen [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Tjalling Fokkes Freerkstra
 tr. (resp. 58 en ongeveer 40 jaar oud) (2) te Opsterland [fr] op 5 okt 1840 
 met Joukjen Egberts Gorter, dr. van Egbert Jans Gorter en Lutske Jans, 
 geb. circa 1800, 
 ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] op 3 jul 1841, 
 (Joukjen Egberts relatie(2) met Pieter Lourens Stavinga.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Joukjen Egberts Gorter, dr. van Egbert Jans Gorter en Lutske Jans, 
 relatie (2) 
 met Pieter Lourens Stavinga
 Uit deze relatie één dochter: 
  1.  Johanna Pieters
VIIIh.  Sytze Fokkes Freerkstra, zn. van Fokke Tjallings Freerkstra (VIIf) en Ebeltje Sytses Haresma, 
 geb. te Lippenhuizen [fr] op 8 mrt 1792, 
 ovl. (54 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] op 7 aug 1846, 
 tr. (resp. 39 en 31 jaar oud) te Opsterland [fr] op 18 aug 1831 
 met Bontje Hendriks Zwaginga, dr. van Hendrik Martens Zwaginga en Rinskjen Jans Zwaginga, 
 geb. te Hemrik [fr] in jul 1800, 
 ovl. (61 jaar oud) te Opsterland [fr] op 7 sep 1861. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ibeltje Sytzes,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] op 19 jan 1832,  
   ovl. (69 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 26 jul 1901,  
   tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) te Opsterland [fr] op 30 mei 1862  
   met Sytze Kornelis Lingsma, zn. van Kornelis Annes Lingsma en Aukjen Roels Brandsma,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] op 21 aug 1838,  
   ovl. (70 jaar oud) te Opsterland [fr] op 13 mei 1909. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Hendrik Sytzes,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] op 8 jun 1839, volgt IXj
VIIIi.  Jan Freerks Ras, zn. van Freerk Pieters Ras (VIIh) en Roeltje Jans, 
 geb. te Siegerswoude [fr] op 7 okt 1802, 
 ovl. (58 jaar oud) te De Wilp [gr] op 30 okt 1860, 
 tr. (resp. 26 en 33 jaar oud) te Marum [gr] op 24 aug 1829 
 met Ietje Hendriks van der Wijk, dr. van Hendrik Hylkes van der Wijk en Matzen Goitsens, 
 geb. te Ureterp [fr] op 26 feb 1796, 
 ged. op 3 apr 1796, 
 ovl. (83 jaar oud) te De Wilp [gr] op 24 jan 1880. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Freerk Jans,  
   geb. te Bakkeveen [fr] op 15 mei 1826, volgt IXk
  2.  Martje,  
   tr. (1) te Marum [gr] op 12 mei 1855  
   met Hendrik Jagersma, zn. van Boele Martens Jagersma en Trientje Edzes de Vries. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (2) te Marum [gr] op 16 jan 1875  
   met Gerrit Koekoek, zn. van Jan Willems Koekoek en Trientje Sjoukjes,  
   (Gerrit relatie(2) met Grietje Munstra.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hendrik, volgt IXl
  4.  Roelfke,  
   tr. te Marum [gr] op 19 apr 1863  
   met Anne Tienstra, zn. van Roel Jans Tienstra en Harmke Pieters de Vries. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VIIIj.  Tjalling Freerks Ras, zn. van Freerk Pieters Ras (VIIh) en Roeltje Jans, 
 geb. te Siegerswoude [fr] op 10 okt 1809, 
 ged. te Siegerswoude [fr] op 19 nov 1809, 
 ovl. (63 jaar oud) te Ureterp [fr] op 7 mrt 1873, 
 tr. (resp. 22 en 37 jaar oud) te Opsterland [fr] op 24 mei 1832 
 met Wytske Jans Heidinga, dr. van Jan Heddes Heidinga en Ettje Jannes, 
 geb. te Ureterp [fr] op 13 feb 1795, 
 ovl. (70 jaar oud) te Siegerswoude [fr] op 14 jul 1865, 
 (Wytske Jans tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) (1) te Opsterland [fr] op 6 apr 1815 met Klaas Rinzes Jongman, zn. van Rinzes Jans Jongman en Antje Salomons.). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ettje Tjallings,  
   geb. te Siegerswoude [fr] op 6 nov 1832,  
   ovl. (81 jaar oud) te Opsterland [fr] op 5 okt 1914,  
   tr. (23 jaar oud) (1) te Opsterland [fr] op 24 jun 1856  
   met Rinze Durks van den Brug, zn. van Durk Johannes van den Brug en Aukjen Jacobs van Houten. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   relatie(2)  
   met Jelke Schuurman. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Freerk Tjallings,  
   geb. te Siegerswoude [fr] op 1 jan 1835, volgt IXm
VIIIk.  Hylke Sweitses Hylkema, zn. van Zweitse Hylkes Hylkema (VIIi) en Lamke Tjallings, 
 geb. te Ureterp [fr] op 11 mrt 1788, 
 ged. NG te Ureterp [fr] op 30 mrt 1788, 
 ovl. (50 jaar oud) te Ureterp [fr] op 29 dec 1838, 
 tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Ureterp [fr] op 17 mrt 1813 
 met Teelke Staases Bouma, dr. van Staas Klazes Bouma en Antje Wouters, 
 geb. te Achlum [fr] op 16 apr 1790, 
 ged. NH te Achlum [fr] op 16 apr 1790, 
 ovl. (58 jaar oud) te Drachten [fr] op 9 jul 1848. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Zweitze Hijlkes,  
   geb. te Ureterp [fr] op 12 jan 1814, volgt IXn
  2.  Staas Hijlkes
  3.  Antje Hijlkes,  
   geb. te Hoorn [nh] op 21 nov 1818,  
   ovl. (36 jaar oud) te Hallum [fr] op 4 jul 1855,  
   tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Ferwerderadeel [fr] op 4 mrt 1841  
   met Wobbe Pieters van Vliet, zn. van Pieter Alberts van Vliet en Lieuwetje Wobbes Boomstra,  
   geb. te Hallum [fr] circa 1817,  
   ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op 12 jul 1847. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. 32 en ongeveer 23 jaar oud) (2) te Ferwerderadeel [fr] op 5 apr 1851  
   met Klaas Sjoukes Hoekstra, zn. van Sjouke Hendriks Hoekstra en Romkje Johannes Bouwsma (Swart),  
   geb. te Hallum [fr] circa 1828,  
   ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Ferwerderadeel [fr] op 1 nov 1895,  
   (Klaas Sjoukes tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 37 jaar oud) (2) te Ferwerderadeel [fr] op 20 jun 1857 met Tjitske Hanzes Reitsma, dr. van Hans Gerrits Reitsma en Fokje Simons.),  
   (Klaas Sjoukes tr. (ongeveer 35 jaar oud) (3) te Ferwerderadeel [fr] op 25 apr 1863 met Tjitske Symens Elsinga, dr. van Sijmen Jelles Elsinga en Joukje Klazes Hoekstra.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Freerk (Frederik Hijlkes),  
   geb. te Ureterp [fr] op 27 jan 1821,  
   ovl. (11 maanden oud) te Hoorn [nh] op 25 jan 1822. 
  5.  Freerk (Vrederik Hijlkes) Hijlkema
  6.  Froukjen Hylkes,  
   geb. te Ureterp [fr] op 10 jan 1827,  
   ovl. (63 jaar oud) te Drachten [fr] op 9 okt 1890,  
   otr. te Opsterland [fr] op 30 jul 1848,  
   tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 19 aug 1848  
   met Albert Baukes Hofman, zn. van Bauke Alberts Hofman en Romkjen Wobbes Idzinga,  
   geb. te Zuiderdrachten [fr] op 21 mei 1823,  
   ovl. (73 jaar oud) te Drachten [fr] op 21 okt 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Lamke Hylkes,  
   geb. te Ureterp [fr] op 9 mei 1830,  
   ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1 dec 1832,  
   geen kinderen. 
  8.  Lamke Hylkes,  
   geb. te Ureterp [fr] op 9 apr 1832,  
   ovl. (7 maanden oud) te Oldeboorn [fr] op 1 dec 1832. 
Generatie IX
IXa.  Geeske van Warners, dr. van Johannes Rienks van Warners (VIIIb) en Pietje Brands Veenstra, 
 één dochter: 
  1.  Ieksjen,  
   ged. te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 13 sep 1761,  
   ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Oostermeer [Fr,nld] [fr] op 21 jul 1835. 
IXb.  Hillebrand van Warners, zn. van Johannes Rienks van Warners (VIIIb) en Pietje Brands Veenstra, 
 relatie 
 met Dirkjen Haentjes Stelsma
 Uit deze relatie één zoon: 
  1.  Rienk Hillebrands,  
   geb. te Tietjerksteradeel [fr] op 5 mrt 1820, volgt Xa
IXc.  Rienk Heinzes van Warners, zn. van Heinze Rienks van Warners (VIIIc) en Froukje Tymens van der Bij, 
 tr. te Smallingerland [fr] op 4 jun 1836 
 met Aukjen Ates Veenstra, dr. van Ate Klazes Veenstra en Wietske Wieberens. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Wietske,  
   tr. op 7 jun 1862  
   met Pieter Jacobs van de Kooi. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Heinze
  3.  Heinze
  4.  Ate
IXd.  Tijmen Heinzes van Warners, zn. van Heinze Rienks van Warners (VIIIc) en Froukje Tymens van der Bij, 
 geb. in 1812, 
 ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 15 feb 1876, 
 relatie(1) 
 met Henke (Henrietta Sjoerds) Veenstra
 (Henrietta Sjoerds relatie(2) met Jan Sjoerds Veenstra.). 
 Uit deze relatie 5 kinderen: 
  1.  Fettje,  
   geb. te Smallingerland [fr] op 26 sep 1836, volgt Xb
  2.  Geeske,  
   geb. op 29 sep 1841,  
   ovl. (68 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 3 dec 1909,  
   tr. (30 jaar oud) te Drachten [fr] op 3 jul 1872  
   met Sybren Gerlof Westerbaan. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Sjoerd Tymens,  
   tr. te Leeuwarderadeel [fr] op 19 jul 1899  
   met Gepke Bruinsma. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Heinze Tymens,  
   geb. te Tietjerksteradeel [fr] op 6 mrt 1847,  
   ovl. (66 jaar oud) te Leeuwarderadeel [fr] op 27 jun 1913. 
  5.  Rienk Tymens,  
   geb. te Tietjerksteradeel [fr] op 14 dec 1849,  
   ovl. (20 jaar oud) te Drogeham [fr] op 24 aug 1870. 
  Tijmen Heinzes van Warners
 tr. (ongeveer 51 jaar oud) (2) te Tietjerksteradeel [fr] op 25 apr 1863 
 met Rinske Jannes Vrij
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
IXe.  Rienk Barelds de Boer, zn. van Barteld Rienks de Boer (VIIId) en Baukje Jans Systzema, 
 geb. te Rottevalle [fr] op 8 nov 1796, 
 ovl. (44 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 31 mrt 1841, 
 tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 11 mei 1829 
 met Goitske Wiebes de Jong
 geb. te Surhuisterveen [fr] op 1 aug 1801, 
 ovl. (72 jaar oud) te Drachten [fr] op 4 nov 1873. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Bareld Rienks,  
   geb. te Smallingerland [fr] op 11 feb 1830, volgt Xc
  2.  Wiebe
  3.  Jan Rienks,  
   geb. te Smallingerland [fr] op 10 dec 1832, volgt Xd
  4.  Geert Rienks,  
   geb. te Smallingerland [fr] circa 5 okt 1834,  
   ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 14 nov 1838. 
  5.  Baukjen Rienks,  
   geb. te Rottevalle [fr] op 20 sep 1836,  
   ovl. (83 jaar oud) te Rottevalle [fr] op 27 okt 1919,  
   tr. (beiden 23 jaar oud) te Drachten [fr] op 12 mei 1860  
   met Jan Jilles de Boer, zn. van Jille Jitzes de Boer en Fokje Jans de Jong,  
   geb. te Drachtstercompagnie [fr] op 19 jun 1836,  
   ovl. (81 jaar oud) te Rottevalle [fr] op 30 apr 1918,  
   begr. te Rottevalle [fr]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  6.  Harmen Rienks,  
   geb. te Smallingerland [fr] op 2 sep 1838,  
   ovl. (16 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 3 apr 1855. 
  7.  Geert Rienks, volgt Xe
  8.  Geert,  
   geb. circa 1841,  
   ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 5 aug 1928. 
IXf.  Jan Barelds de Boer, zn. van Barteld Rienks de Boer (VIIId) en Baukje Jans Systzema, 
 tr. te Smallingerland [fr] op 8 mei 1826 
 met Jinke Johannes Kuipers
 Uit dit huwelijk één zoon: 
  1.  Rienk
IXg.  Geeuke Barelds de Boer, zn. van Barteld Rienks de Boer (VIIId) en Baukje Jans Systzema, 
 tr. te Achtkarspelen [fr] op 8 jun 1833 
 met Treerdtje Jans Faber
 Uit dit huwelijk één zoon: 
  1.  Bareld
IXh.  Inse (Ynze Fokkes) Landmeter, zn. van Fokke Freerks Landmeter (VIIIe) en Aaltje Ynses Nijenhuis, 
 geb. te Terwispel [fr] in 1809, 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 7 mrt 1885, 
 tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 29 jaar oud) op 9 okt 1835 
 met Froukjen Alderts van Dam
 geb. circa 1806, 
 ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 16 jan 1866. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Fokke Yntzes,  
   geb. te Ooststellingwerf [fr] op 24 nov 1837,  
   ovl. (84 jaar oud) te Ooststellingwerf [fr] op 25 okt 1922. 
  2.  Trientje Yntzes
  3.  Aaltje Ynzes
  4.  Hiltje Ynzes
IXi.  Freerk Fokkes Landmeter, zn. van Fokke Freerks Landmeter (VIIIe) en Aaltje Ynses Nijenhuis, 
 geb. te Terwispel [fr] in 1811, 
 ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Opsterland [fr] op 21 dec 1855, 
 tr. (ongeveer 27 jaar oud) op 27 jan 1838 
 met Wytske Gerbens Blaauw
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Aaltje Freerks,  
   geb. te Opsterland [fr] op 23 okt 1838,  
   ovl. (17 jaar oud) te Opsterland [fr] op 21 dec 1855. 
  2.  Gerben Freerks
  3.  Fokke Freerks,  
   geb. te Opsterland [fr] op 16 jun 1844, volgt Xf
  4.  Antje Freerks
  5.  Tjalling Freerks
  6.  Jelle Freerks,  
   geb. te Opsterland [fr] op 31 dec 1854,  
   ovl. (4 jaar oud) te Gorredijk [fr] op 10 apr 1859. 
  7.  Freerk Freerks Postumus,  
   geb. te Opsterland [fr] op 25 jun 1856,  
   ovl. (8 maanden oud) te Opsterland [fr] op 17 mrt 1857. 
IXj.  Hendrik Sytzes Freerkstra, zn. van Sytze Fokkes Freerkstra (VIIIh) en Bontje Hendriks Zwaginga, 
 geb. te Lippenhuizen [fr] op 8 jun 1839, 
 ovl. (82 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] op 5 nov 1921, 
 tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te Opsterland [fr] op 15 mei 1868 
 met Harmke Hendriks Snoek, dr. van Hendrik Eelzes Snoek en Antje Jacobs Drijfhout, 
 geb. te Lippenhuizen [fr] op 31 jan 1847, 
 ovl. (77 jaar oud) te Lippenhuizen [fr] op 30 jan 1925. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Sytze Hendrik,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] op 20 apr 1869, volgt Xg
  2.  Antje,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] op 18 sep 1874,  
   ovl. (85 jaar oud) te Groningen [gr] op 11 aug 1960,  
   begr. te Groningen [gr] op 13 aug 1960,  
   tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Delfzijl [gr] op 12 mei 1899  
   met Pieter Lammers, zn. van Broor Lammers en IJmkje Snoek,  
   geb. te Farmsum [gr] in 1873,  
   ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op 8 aug 1903. Uit dit huwelijk één kind. 
  3.  Bontje,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] op 18 dec 1877,  
   ovl. (103 jaar oud) te Gorredijk [fr] op 21 mei 1981,  
   gecr. te Goutum [fr] op 26 mei 1981,  
   tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Opsterland [fr] op 12 mei 1904  
   met Sytze Klazema, zn. van Jacob Klazes Klazema en Goitske Sytses van der Vegt,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] op 19 jan 1877,  
   ovl. (43 jaar oud) te Opsterland [fr] op 17 sep 1920,  
   begr. te Lippenhuizen [fr]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  4.  Iebeltje,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] op 31 mei 1881,  
   ovl. (74 jaar oud) op 26 dec 1955,  
   begr. te Terwispel [fr],  
   tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Opsterland [fr] op 12 mei 1904  
   met Abele Mulder, zn. van Johannes Annes Mulder en Johanna Jans Bakker,  
   geb. te Terwispel [fr] op 11 feb 1879,  
   ovl. (70 jaar oud) op 5 jul 1949,  
   begr. te Terwispel [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Hendrikje,  
   geb. te Lippenhuizen [fr] op 25 sep 1885,  
   ovl. (33 jaar oud) te Kortezwaag [fr] op 12 apr 1919,  
   begr. te Kortezwaag [fr],  
   tr. (21 jaar oud) te Opsterland [fr] op 16 mei 1907  
   met Bonne Meinsma, zn. van Jacob Meines Meinsma en Pietje Jeens de Vries. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
IXk.  Freerk Jans Ras, zn. van Jan Freerks Ras (VIIIi) en Ietje Hendriks van der Wijk, 
 geb. te Bakkeveen [fr] op 15 mei 1826, 
 ovl. (79 jaar oud) te Emmen [dr] op 10 apr 1906, 
 tr. (24 jaar oud) (1) te Onstwedde [gr] op 24 mrt 1851 
 met IJke Derks Oortjes, dr. van Derk Jacobs Oortjes en Klasina Jacobs van der Borgh. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Klaassien,  
   tr. (1) te Onstwedde [gr] op 19 feb 1876  
   met Johannes Philippus Feukener, zn. van Bonne Uger Feukener en Zwaantina Hendricus Beens. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (2) te Onstwedde [gr] op 21 mrt 1885  
   met Lieuwe Alles Hogenberg, zn. van Alle Liewes Hogenberg en Metje Leffers de Jong,  
   (Lieuwe Alles relatie(2) met Trijntje Hofstee.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jeitsi,  
   geb. te Onstwedde [gr] circa 1857,  
   ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Emmen [ni, Duitsland] op 4 okt 1913,  
   tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Onstwedde [gr] op 15 mei 1880  
   met Maginus de Raaf, zn. van Pieter de Raaf en Maria Flap,  
   geb. te Scheemda [gr] in 1856,  
   ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Emmen [ni, Duitsland] op 25 jan 1941. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  Freerk Jans Ras
 tr. (resp. 44 en 49 jaar oud) (2) te Onstwedde [gr] op 25 feb 1871 
 met Jantje Kroon, dr. van Fedde Nannes Kroon en Pietertje Jans Zweep, 
 geb. te Wildervank [gr] op 10 jan 1822, 
 ovl. (69 jaar oud) te Stadskanaal [gr] op 18 mrt 1891, 
 (Jantje tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (1) te Onstwedde [gr] op 30 mrt 1843 met Ebbe Willems Klein.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
IXl.  Hendrik Ras, zn. van Jan Freerks Ras (VIIIi) en Ietje Hendriks van der Wijk, 
 tr. te Marum [gr] op 16 apr 1870 
 met Wietske Oost, dr. van Hendrik Alberts Oost en Geeltje Jan Aardema. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan,  
   tr. te Marum [gr] op 2 mei 1904  
   met Saaktje Brink, dr. van Geert Brink en Jetske Neef. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jitse, volgt Xh
  3.  Hendrik,  
   tr. te Marum [gr] op 18 mei 1901  
   met Lamke Takes, dr. van Geertje Takes. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Albert, volgt Xi
  5.  Geeltje,  
   tr. te Zuidlaren [dr] op 20 jul 1912  
   met Hendrik Drenth, zn. van Jan Drenth en Maria Folkringa. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
IXm.  Freerk Tjallings Ras, zn. van Tjalling Freerks Ras (VIIIj) en Wytske Jans Heidinga, 
 geb. te Siegerswoude [fr] op 1 jan 1835, 
 ovl. (66 jaar oud) te Ureterp [fr] op 27 feb 1901, 
 tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Opsterland [fr] op 21 mei 1857 
 met Antje Wopkes Westra, dr. van Wopke Hendriks Westra en Sjoukjen Tjibbes, 
 geb. te Opeinde [fr] op 8 jul 1835, 
 ovl. (63 jaar oud) te Opsterland [fr] op 20 nov 1898. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Tsjalling Freerks, volgt Xj
  2.  Sjoukje Freerks,  
   geb. te Ureterp [fr] op 12 jul 1861,  
   ovl. (43 jaar oud) te Opende [gr] op 14 dec 1904,  
   tr. (resp. 17 en 20 jaar oud) te Grootegast [gr] op 10 apr 1879  
   met Andries Hendriks de Jong, zn. van Hendrik de Jong en Lutske Wybes Baron,  
   geb. te Drachten [fr] op 13 feb 1859,  
   ovl. (78 jaar oud) te Groningen [gr] op 25 jun 1937,  
   (Andries Hendriks tr. (46 jaar oud) (2) te Grootegast [gr] op 15 jul 1905 met Antje van Duinen, dr. van ? ? en Luiktje van Duinen.). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
IXn.  Zweitze Hijlkes Hylkema, zn. van Hylke Sweitses Hylkema (VIIIk) en Teelke Staases Bouma, 
 geb. te Ureterp [fr] op 12 jan 1814, 
 ovl. (65 jaar oud) te Goes [ze] op 28 jul 1879, 
 otr. te Haskerland [fr] op 26 dec 1847, 
 tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) te Haskerland [fr] op 8 jan 1848 
 met Jantje Idskes de Vries, dr. van Idske Oenes de Vries en Tjimkien Zweitzes Hazewindus, 
 geb. te Ureterp [fr] op 24 apr 1815, 
 ovl. (78 jaar oud) te Goes [ze] op 31 dec 1893. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Hylke Zweitzes,  
   geb. te Nijehaske [fr] op 2 okt 1848, volgt Xk
  2.  Itske Zweitzes,  
   geb. te Haskerland [fr] op 6 okt 1851,  
   ovl. (3 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 29 sep 1855. 
  3.  Staas Zweitzes,  
   geb. te Heerenveen [fr] op 14 jun 1854,  
   ovl. (3 maanden oud) te Goes [ze] op 10 okt 1854. 
  4.  Itske Zweitzes,  
   geb. te Lemsterland [fr] op 2 okt 1858,  
   ovl. (2 maanden oud) op 26 dec 1858. 
  5.  Levenloos Kind,  
   geb. en ovl. te Lemsterland [fr] op 2 okt 1858 (doodgeb.). 
  6.  Levenloos Kind,  
   geb. en ovl. te Lemsterland [fr] op 6 jun 1863 (doodgeb.). 
Generatie X
Xa.  Rienk Hillebrands van Warners, zn. van Hillebrand van Warners (IXb) en Dirkjen Haentjes Stelsma, 
 geb. te Tietjerksteradeel [fr] op 5 mrt 1820, 
 ovl. (59 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 14 feb 1880, 
 tr. (25 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 5 jun 1845 
 met Tetje Durks Bouma
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Loltje Rienks,  
   relatie  
   met Paulust Tjibbes Loonstra. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Durkje Rienks,  
   relatie  
   met Hendericus Jacobs Veenstra. Uit deze relatie 5 kinderen. 
Xb.  Fettje van Warners, dr. van Tijmen Heinzes van Warners (IXd) en Henke (Henrietta Sjoerds) Veenstra, 
 geb. te Smallingerland [fr] op 26 sep 1836, 
 ovl. (81 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 7 jul 1918, 
 één zoon: 
  1.  Rienk van Warners,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 12 aug 1872,  
   ovl. (6 dagen oud) te Achtkarspelen [fr] op 18 aug 1872. 
  Fettje van Warners
 tr. (50 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 20 aug 1887 
 met Molle Minnes van der Werf
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Xc.  Bareld Rienks de Boer, zn. van Rienk Barelds de Boer (IXe) en Goitske Wiebes de Jong, 
 geb. te Smallingerland [fr] op 11 feb 1830, 
 ovl. (54 jaar oud) te Nijega [fr] op 3 aug 1884, 
 tr. (resp. 28 en 33 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 22 mei 1858 
 met Wopkje Harmens Tolsma, dr. van Harmen Folkerts Tolsma en Sybrigjen Klazes van der Wijk, 
 geb. te Siegerswoude [fr] op 9 mei 1825, 
 ovl. (54 jaar oud) op 26 jul 1879. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Siebrigje,  
   geb. te Smallingerland [fr] op 20 aug 1859,  
   ovl. (1 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 20 nov 1860. 
  2.  Siebrigjen,  
   geb. te Smallingerland [fr] op 28 jan 1862,  
   ovl. (73 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 1 nov 1935,  
   tr. (24 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 15 mei 1886  
   met Sjoerd Hoekstra, zn. van Hendrikus Sjoerds Hoekstra en Grietje Reinders Jacobi. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gooitske,  
   geb. circa 1865,  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 17 jan 1941,  
   tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 15 mei 1886  
   met Anne Jacobi. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Rienk, volgt XIa
Xd.  Jan Rienks de Boer, zn. van Rienk Barelds de Boer (IXe) en Goitske Wiebes de Jong, 
 geb. te Smallingerland [fr] op 10 dec 1832, 
 ovl. (81 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 20 nov 1914, 
 relatie 
 met Antje Jilles de Boer, dr. van Jille Jitzes de Boer en Fokje Jans de Jong. 
 Uit deze relatie 7 kinderen: 
  1.  Rienk, volgt XIb
  2.  Fokje,  
   geb. te Smallingerland [fr] op 14 okt 1859,  
   ovl. (74 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 23 nov 1933. 
  3.  Jille Jans,  
   geb. te Smallingerland [fr] op 15 feb 1863,  
   ovl. (53 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 17 nov 1916. 
  4.  Goitske,  
   geb. te Smallingerland [fr] op 2 feb 1866,  
   ovl. (4 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 13 aug 1870. 
  5.  Baukje
  6.  Goitske,  
   geb. te Drachten [fr] op 2 dec 1871,  
   ovl. (68 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 27 apr 1940,  
   tr. (28 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 11 mei 1900  
   met Arjen van der Veen, zn. van Auke Aizes van der Veen en Limke van der Meulen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Janna,  
   tr. te Smallingerland [fr] op 21 mei 1908  
   met Jannes van der Meulen, zn. van Sjoerd van der Meulen en Grietje Bouma. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Xe.  Geert Rienks de Boer, zn. van Rienk Barelds de Boer (IXe) en Goitske Wiebes de Jong, 
 relatie 
 met Geeske Faber
 Uit deze relatie 6 zonen: 
  1.  Rienk,  
   geb. te Smallingerland [fr] op 10 mei 1869,  
   ovl. (64 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 3 sep 1933. 
  2.  Ate,  
   geb. te Smallingerland [fr] op 16 mrt 1871,  
   ovl. (6 maanden oud) te Smallingerland [fr] op 12 okt 1871. 
  3.  Ate,  
   tr. te Smallingerland [fr] op 11 mei 1901  
   met Baukje van der Veen, dr. van Auke Aizes van der Veen en Limke van der Meulen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jelke,  
   tr. (1) te Smallingerland [fr] op 18 mei 1907  
   met Geeske Veenema, dr. van Mindert Michiels Veenema en Loltje Jans Benedictus. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (2) te Smallingerland [fr] op 24 mrt 1922  
   met Antje Winia, dr. van Sybe Winia en Hanne Beeksma. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Barelt,  
   tr. te Smallingerland [fr] op 30 apr 1904  
   met Froukje Jonker, dr. van Wiebren Jonker en Jeltje de Vries. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jan,  
   geb. te Drachten [fr] op 19 sep 1880,  
   ovl. (46 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 4 apr 1927,  
   tr. (25 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 12 mei 1906  
   met Antje van de Berg, dr. van Jochum Jacobus van de Berg en Jinke Foppes Dijkstra. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Xf.  Fokke Freerks Landmeter, zn. van Freerk Fokkes Landmeter (IXi) en Wytske Gerbens Blaauw, 
 geb. te Opsterland [fr] op 16 jun 1844, 
 ovl. (72 jaar oud) te Opsterland [fr] op 1 feb 1917, 
 tr. (27 jaar oud) te Opsterland [fr] op 24 mrt 1872 
 met Trijntje Sikkes van der Meulen
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Tine (Tjittina)
  2.  Sikke
Xg.  Sytze Hendrik Freerkstra, zn. van Hendrik Sytzes Freerkstra (IXj) en Harmke Hendriks Snoek, 
 geb. te Lippenhuizen [fr] op 20 apr 1869, 
 ovl. (80 jaar oud) te Hoorn [nh] op 11 aug 1949, 
 gecr. te Driehuis [nh] op 13 aug 1949, 
 tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Opsterland [fr] op 11 mei 1898 
 met Uilkje Nijholt, dr. van Pieter Jans Nijholt en Trijntje Harmes Maat, 
 geb. te Noordwolde [fr] op 6 dec 1873, 
 ovl. (51 jaar oud) te Hemrik [fr] op 1 feb 1925, 
 begr. te Hemrik [fr]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Trijntje,  
   geb. te Hemrik [fr] op 10 mrt 1899,  
   ovl. (76 jaar oud) te Hoorn [nh] op 30 sep 1975,  
   otr. op 28 aug 1924,  
   tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 16 sep 1924  
   met Pier Boersma, zn. van Johannes Boersma en Tetje Miedema,  
   geb. te Stiens [fr] op 4 dec 1897,  
   ovl. (75 jaar oud) te Hoorn [nh] op 14 jul 1973. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Henk (Hendrik),  
   geb. te Hemrik [fr] op 10 jun 1900,  
   ovl. (30 jaar oud) te Akkrum [fr] op 7 jan 1931,  
   begr. te Akkrum [fr],  
   relatie  
   met Griet Boerema,  
   geb. op 23 feb 1901,  
   ovl. (70 jaar oud) op 23 mrt 1971,  
   begr. te Akkrum [fr]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Pieter,  
   geb. te Hemrik [fr] op 5 jun 1905, volgt XIc
Xh.  Jitse Ras, zn. van Hendrik Ras (IXl) en Wietske Oost, 
 tr. te Marum [gr] op 30 mrt 1901 
 met Froukje de Boer, dr. van Siege Hendriks de Boer en Aukje Gerbens Dragstra. 
 Uit dit huwelijk één dochter: 
  1.  Wietske,  
   tr. te Marum [gr] op 11 nov 1922  
   met Jelle Pruim, zn. van Jan Pruim en Grietje van der Veen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Xi.  Albert Ras, zn. van Hendrik Ras (IXl) en Wietske Oost, 
 tr. te Marum [gr] op 28 apr 1906 
 met Hendrikje Middel, dr. van Louwe Middel en Jantje de Vries. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Hendrik
  2.  Jantje
  3.  Laurence
  4.  Jan
  5.  Reint
  6.  Henri
  7.  Witsche
  8.  Gerke
Xj.  Tsjalling Freerks Ras, zn. van Freerk Tjallings Ras (IXm) en Antje Wopkes Westra, 
 tr. te Marum [gr] op 16 sep 1882 
 met Grietje Jans Wilpstra, dr. van Jan Harms Wilpstra en Geertruida Klaassens. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Freerk,  
   tr. te Marum [gr] op 8 mei 1908  
   met Jeltje Drent, dr. van Hendrik Drent en Greetje Renkema. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan
  3.  Antje,  
   tr. te Smallingerland [fr] op 12 jun 1908  
   met Bouke van der Wal. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Geertruida,  
   tr. (1) te Grootegast [gr] op 10 nov 1910  
   met Eeuwe Broersma, zn. van Jan Broersma en Tjitske Nijboer. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (2) te Grootegast [gr] op 29 dec 1922  
   met Gosling Slotegraaf, zn. van Bareld Slotegraaf en Trijntje Pieters,  
   (Gosling relatie(2) met Janke van der Naald.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Janna,  
   tr. te Grootegast [gr] op 8 mei 1915  
   met Tjeerd Wiersma, zn. van Tiemen Wiersma en Johanna Lemina de Boer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Xk.  Hylke Zweitzes Hylkema, zn. van Zweitze Hijlkes Hylkema (IXn) en Jantje Idskes de Vries, 
 geb. te Nijehaske [fr] op 2 okt 1848, 
 ovl. (77 jaar oud) te Oud en Nieuw Gastel [nb] op 24 feb 1926, 
 tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Kattendijke [ze] op 4 jan 1878 
 met Elisabeth Dina Ossewaarde, dr. van Marinus Ossewaarde en Neeltje Kerpel, 
 geb. te Wilhelminadorp [ze] op 17 nov 1853, 
 ovl. (61 jaar oud) te Middelburg [ze] op 16 dec 1914. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Zweitse Hylkes,  
   geb. te Kattendijke [ze] op 3 apr 1879,  
   ovl. (3 maanden oud) te Warga [fr] op 5 jul 1879. 
  2.  Zweitze Hylkes,  
   geb. te Kattendijke [ze] op 21 jan 1880,  
   ovl. (5 maanden oud) te Haskerland [fr] op 21 jun 1880. 
  3.  Zweitse Hijlkes Hijlkema,  
   geb. te Kattendijke [ze] op 22 dec 1880, volgt XId
  4.  Jantsje Hijlkes Hijlkema,  
   geb. te Kattendijke [ze] op 27 jan 1883,  
   ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14 jun 1948,  
   tr. (22 jaar oud) te Breda [nb] op 13 nov 1905  
   met Tjeerd Oenes de Jong. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Cor (Cornelis Hijlkes) Hijlkema,  
   geb. te Goes [ze] op 5 nov 1884, volgt XIe
  6.  Neel (Neeltje Hijlkes),  
   geb. te Goes [ze] op 5 jan 1894,  
   ovl. (75 jaar oud) te Utrecht [ut] op 15 okt 1969,  
   tr. (resp. 28 en 47 jaar oud) te Maartensdijk [ut] op 4 aug 1922  
   met Franciscus Ernest de Groote, zn. van Lijser Isak de Groote en Johanna Adriana Gubbi,  
   geb. te Terneuzen [ze] op 9 jun 1875,  
   ovl. (85 jaar oud) te Utrecht [ut] op 3 feb 1961. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Generatie XI
XIa.  Rienk de Boer, zn. van Bareld Rienks de Boer (Xc) en Wopkje Harmens Tolsma, 
 tr. te Smallingerland [fr] op 13 mei 1897 
 met Aaltje Jans de Jong, dr. van Jan Dirks de Jong en Doetje Wijtzens Oostenbrug. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Bareld
  2.  Doetje,  
   geb. te Smallingerland [fr] op 5 aug 1900,  
   ovl. (27 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 22 sep 1927. 
  3.  Wopkjen
XIb.  Rienk de Boer, zn. van Jan Rienks de Boer (Xd) en Antje Jilles de Boer, 
 tr. te Smallingerland [fr] op 2 jun 1888 
 met Renske Meekma, dr. van Sjoerd Klazes Meekma en Sytske Jans Koopmans. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Antje
  2.  Jan,  
   geb. te Smallingerland [fr] op 1 okt 1890,  
   ovl. (8 maanden oud) te Smallingerland [fr] op 18 jun 1891. 
  3.  Antje,  
   tr. te Smallingerland [fr] op 25 mei 1917  
   met Pieter van de Wal, zn. van Roelof van de Wal en Ymkje van Ooyen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
XIc.  Pieter Freerkstra, zn. van Sytze Hendrik Freerkstra (Xg) en Uilkje Nijholt, 
 geb. te Hemrik [fr] op 5 jun 1905, 
 DG, 
 ovl. (75 jaar oud) te Heemstede [nh] op 26 jan 1981, 
 gecr. te Driehuis [nh] op 30 jan 1981, 
 tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Apeldoorn [ge] op 28 mei 1928 
 met Jo (Johanna) ter Braake, dr. van Ernst Hendrik ter Braake en Anna Geertruida van Eijbergen, 
 geb. te Kampen [ov] op 13 mei 1905, 
 DG, 
 ovl. (80 jaar oud) te Enschede [ov] op 4 aug 1985, 
 gecr. te Usselo [ov] op 6 aug 1985. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Ernst (Ernst Sytse),  
   geb. te Tandjong Pandan(Biliton) op 22 dec 1930, volgt XIIa
  2.  Anneke (Johanna Geertruida Uilkje), volgt XIIb
  3.  Henk (Hendrik Pieter), volgt XIIc
  4.  Til (Maria Mathilda), volgt XIId
  5.  Sytze (Sytze Jelle), volgt XIIe
XId.  Zweitse Hijlkes Hijlkema, zn. van Hylke Zweitzes Hylkema (Xk) en Elisabeth Dina Ossewaarde, 
 geb. te Kattendijke [ze] op 22 dec 1880, 
 NH, 
 ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 11 feb 1956, 
 tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Middelie [nh] op 20 aug 1908 
 met Trijntje Slagt, dr. van Pieter Slagt en Geertje Spaans, 
 geb. te Middelie [nh] op 15 feb 1880, 
 NH, 
 ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 15 dec 1959. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Hijlke Zweitzes,  
   geb. te Rotterdam [zh] op 1 jun 1909, volgt XIIf
  2.  Piet (Pieter),  
   geb. te Middelburg [ze] op 17 mrt 1914,  
   ovl. (81 jaar oud) te Tiel [ge] op 12 jul 1995. 
  3.  Beb (Elisabeth Dina),  
   geb. te Middelburg [ze] op 28 apr 1915,  
   ged. te Middelburg [ze] op 16 mei 1915,  
   ovl. (71 jaar oud) te Zaandam [nh] op 12 jul 1986,  
   begr. te Oostzaan [nh] op 15 jul 1986,  
   tr. te Oostzaan [nh]  
   met Cristiaan Janse, zn. van Laurus Janse en Catharina Maria Schout,  
   geb. te Oostzaan [nh] op 15 aug 1914,  
   ovl. (75 jaar oud) te Oostzaan [nh] op 9 mei 1990,  
   gecr. te Zaandam [nh] op 14 mei 1990. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Klaas,  
   geb. te Middelie [nh] op 27 okt 1916,  
   ovl. (1 jaar oud) te Edam [nh] op 15 jun 1918. 
  5.  Klaas,  
   geb. te Edam [nh] op 31 jan 1922,  
   ovl. (85 jaar oud) te Purmerend [nh] op 23 jan 2008,  
   gecr. te Zaandam [nh] op 29 jan 2008. 
XIe.  Cor (Cornelis Hijlkes) Hijlkema, zn. van Hylke Zweitzes Hylkema (Xk) en Elisabeth Dina Ossewaarde, 
 geb. te Goes [ze] op 5 nov 1884, 
 ovl. (62 jaar oud) te Weesp [nh] op 8 jan 1947, 
 tr. (beiden 33 jaar oud) te Dirksland [zh] op 27 jun 1918 
 met Jannetje Lena Peekstok, dr. van Matheus Johannes Peekstok en Klaasje Kalle, 
 geb. te Herkingen [zh] op 1 mei 1885, 
 ovl. (90 jaar oud) te De Bilt [ut] op 24 feb 1976. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Matheus Johannes,  
   geb. te Vianen [nb] op 1 feb 1921,  
   ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 4 jul 1999. 
  2.  Zweitzes Hijlkes,  
   geb. te Dordrecht [zh] op 12 jun 1923,  
   ovl. (75 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 19 okt 1998. 
  3.  Klaas,  
   geb. te Alphen a/d Rijn [zh] op 23 jul 1923,  
   ovl. (70 jaar oud) te Weesp [nh] op 24 okt 1993. 
  4.  Jannetje Lena Hylkema,  
   geb. te Rotterdam [zh] op 22 jul 1925,  
   ovl. (6 maanden oud) te Oud en Nieuw Gastel [nb] op 20 feb 1926. 
Generatie XII
XIIa.  Ernst (Ernst Sytse) Freerkstra, zn. van Pieter Freerkstra (XIc) en Jo (Johanna) ter Braake, 
 geb. te Tandjong Pandan(Biliton) op 22 dec 1930, 
 ged. RK te Heemstede [nh] op 29 mrt 1959, 
 ovl. (51 jaar oud) te Breezand [nh] op 9 jan 1982, 
 begr. te Breezand [nh] op 13 jan 1982, 
 otr. te Blokker [nh], 
 tr. te Oosterblokker [nh], 
 kerk.huw. (29 jaar oud) te Oosterblokker [nh] op 17 sep 1960 
 met Greet (Margaretha Maria) Vis, dr. van Dirk (Theodorus Johannes) Vis en Geertje (Geertruida Maria) Schouten, 
 RK. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Pieter (Petrus Johannes Ernestus),  
   RK, volgt XIIIa
  2.  Giselda (Geertruda Afra Maria),  
   RK, volgt XIIIb
  3.  Josina (Johanna Margaretha Maria),  
   RK, volgt XIIIc
  4.  Ted (Theodorus Johannes),  
   RK, volgt XIIId
XIIb.  Anneke (Johanna Geertruida Uilkje) Freerkstra, dr. van Pieter Freerkstra (XIc) en Jo (Johanna) ter Braake, 
 tr. te Heemstede [nh] 
 met Jaap (Jacob Johannes) Fanoy
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan
  2.  Pieter
  3.  Kathy (Catharina Helena)
  4.  Bart (Martinus Bartel)
  5.  Marleen
XIIc.  Henk (Hendrik Pieter) Freerkstra, zn. van Pieter Freerkstra (XIc) en Jo (Johanna) ter Braake, 
 tr. te Heemstede [nh] 
 met Jannie Tieleman, dr. van Hendrik Andries Tieleman en Christina Gerredina Molenaar. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Peter (Peter Alexander)
  2.  Joan (Johanna Christina)
  3.  Ben (Hendrik Benjamin), volgt XIIIe
XIId.  Til (Maria Mathilda) Freerkstra, dr. van Pieter Freerkstra (XIc) en Jo (Johanna) ter Braake, 
 tr. (1) te Amstelveen [nh], 
 (gesch. te Mijdrecht, 3 Note Waarschijnlijk [ut]) 
 met Theo (Theo Johan) Lechner, zn. van Augustunus Carolus Lechner en Wilhelmina Maria Roosmalen, 
 geb. te Amsterdam [nh] op 17 okt 1933, 
 ovl. (74 jaar oud) te Amstelveen [nh] op 17 feb 2008, 
 begr. te Uithoorn [nh] op 22 feb 2008, 
 (Theo Johan relatie(2) met Bep van Diem.). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Roel (Roelof Johan),  
   relatie  
   met Tonny (Antonia Johanna) Lundahl. Uit deze relatie 2 zonen. 
  2.  Caroline,  
   relatie  
   met Robert Nn. Uit deze relatie 3 dochters. 
  3.  Edwin,  
   relatie  
   met Sabina Nn. Uit deze relatie 2 dochters. 
  Til (Maria Mathilda) Freerkstra
 tr. (2) te Amstelveen [nh] 
 met Frits Lagerweij
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
XIIe.  Sytze (Sytze Jelle) Freerkstra, zn. van Pieter Freerkstra (XIc) en Jo (Johanna) ter Braake, 
 tr. te Heemstede [nh] 
 met Anneke (Anna Maria Gezina) Willemse, dr. van Cornelis Johannes Willemse en Cornelia Catharina Slebe. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Eelke, volgt XIIIf
  2.  Jelle W
XIIf.  Hijlke Zweitzes Hijlkema, zn. van Zweitse Hijlkes Hijlkema (XId) en Trijntje Slagt, 
 geb. te Rotterdam [zh] op 1 jun 1909, 
 ovl. (90 jaar oud) te Zaanstad [nh] op 7 jun 1999, 
 tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 24 mei 1934 
 met Dieuwke van der Velde, dr. van Cornelis van der Velde en Jantje de Vries, 
 geb. te Enkhuizen [nh] op 30 jun 1907, 
 NH, 
 ovl. (59 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18 jun 1967. 
 Uit dit huwelijk één dochter: 
  1.  Jeanne Cornelia,  
   geb. te Landsmeer [nh] op 10 okt 1936,  
   NH,  
   ovl. (58 jaar oud) te Sankt-Vith [li, België] op 2 apr 1995,  
   tr. te Amel [li, België]  
   met Helmuth Königs, zn. van Carl Arthur Königs en Barbara Limbourg,  
   geb. op 10 dec 1939,  
   RK,  
   ovl. (52 jaar oud) te Iveldingen [li, België] op 6 dec 1992. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
Generatie XIII
XIIIa.  Pieter (Petrus Johannes Ernestus) Freerkstra, zn. van Ernst (Ernst Sytse) Freerkstra (XIIa) en Greet (Margaretha Maria) Vis, 
 RK, 
 tr. te Anna Paulowna [nh], 
 kerk.huw. te Breezand [nh] op 7 aug 1985 
 met Hanneke (Harmke Wilhelmina) de Vries, dr. van Popko de Vries en Ginie (Marchien Lammerdina) Beute, 
 NH. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Madelon (Margaretha Margien)
  2.  Bodine (Alberdine Hilde)
  3.  Alissa (Giselda Josina)
XIIIb.  Giselda (Geertruda Afra Maria) Freerkstra, dr. van Ernst (Ernst Sytse) Freerkstra (XIIa) en Greet (Margaretha Maria) Vis, 
 RK, 
 tr. te Amsterdam [nh] 
 met Ed (Eduardus Gerardus Antonius) Stoke, zn. van Anton (Antonius Hendricus) Stoke en Trees (Theresia) de Jong, 
 (Eduardus Gerardus Antonius relatie(2) met Yvonne van den Boogaard.). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Dennis
  2.  Nancy
XIIIc.  Josina (Johanna Margaretha Maria) Freerkstra, dr. van Ernst (Ernst Sytse) Freerkstra (XIIa) en Greet (Margaretha Maria) Vis, 
 RK, 
 tr. te Almere-Stad [fl] 
 met Louis (Laurentius Theodorus Maria) Timmer, zn. van Hein (Hendricus) Timmer en Corrie Deutekom, 
 RK. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Remco
  2.  Sjors
XIIId.  Ted (Theodorus Johannes) Freerkstra, zn. van Ernst (Ernst Sytse) Freerkstra (XIIa) en Greet (Margaretha Maria) Vis, 
 RK, 
 tr. te Wieringerwaard [nh], 
 (gesch. te Anna Paulowna [nh]) 
 met Wendy (Wendy Yvette) Devenijns, dr. van Norbert Devenijns en Loes Maass. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Don (Don Norbert Ernst)
  2.  Per (Per Pieter Robert)
XIIIe.  Ben (Hendrik Benjamin) Freerkstra, zn. van Henk (Hendrik Pieter) Freerkstra (XIIc) en Jannie Tieleman, 
 relatie 
 met Anita van den Wijngaard
 Uit deze relatie één dochter: 
  1.  Emma (Emma Johanna)
XIIIf.  Eelke Freerkstra, zn. van Sytze (Sytze Jelle) Freerkstra (XIIe) en Anneke (Anna Maria Gezina) Willemse, 
 relatie 
 met Suzanne Verhoeven
 Uit deze relatie één dochter: 
  1.  Yfke